Demana’ns pressupost

Dades personals


Dades técniques
insavi@insavi.com


LL’informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable INSAVI EQUIPAMENTS AVICOLAS, SL, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pogués ser del seu interès. INSAVI EQUIPAMENTS AVICOLAS, SL es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

‘interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.
L’enviament d’aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 3/2018, pot fer-ho a la següent direció INSAVI EQUIPAMIENTOS AVICOLAS SL, Polígono Industrial Roques Roges III, Carrer de la Tramuntana, Parcela 25, 43460 Alcover, Tarragona.